© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Vrede en Veiligheid

“Overleg is beter dan oorlog.” Daarom richtte men na de Tweede Wereldoorlog de VN (Verenigde Naties) op en de NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie) in het Engels : NATO. Volkenbond: met name de Amerikaanse president Woodrow Wilson, gaf aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de aanzet tot de oprichting van de Volkenbond in 1919. Behalve de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog werden ook de toen neutrale landen tot de organisatie toegelaten. Volledig onafhankelijk van de Volkenbond werd ook een Permanent Hof van Internationale Justitie opgericht. Alle lidstaten verplichten zichzelf ertoe om conflicten via dit Hof te beslechten. Aanvankelijk boekte de organisatie enige successen. Telkenmale bleek de Volkenbond echter te zwak om de vrede te bewaren. Ingestelde sancties (straffen), zoals een verbod van olieleveranties, bereikten niet de gewenste gehoorzaamheid. De geloofwaardigheid van de Volkenbond werd door het uittreden van drie belangrijke landen gevoelig aangetast. Het leidde ertoe, dat steeds meer landen de bond zagen als een verkapt machtsmiddel van Groot-Brittannië en Frankrijk, die uiteindelijk inderdaad als enige zouden overblijven. De Sovjet-Unie werd in 1939, naar aanleiding van hun oorlog tegen Finland, uit de Volkenbond gestoten. Tegen deze tijd was de Tweede Wereldoorlog al begonnen en werd de bond nauwelijks nog serieus genomen. Met de komst van Hitler en Mussolini (uittreden van Duitsland en Italië) werd de onmacht maar al te duidelijk. Verenigde Naties (VN): de Verenigde Naties (VN), is een internationale organisatie (opvolger van de Volkenbond), opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog, die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, wereldwijde veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie, en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De organisatie is door 51 landen opgericht en telde eind 2007 al 192 lidstaten. Vrijwel elk internationaal erkend onafhankelijk land, is lid van de VN. Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de VN, tijdens vaste ontmoetingen, over belangrijke wereldzaken en gebeurtenissen. De VN telt zes bestuursorganen: de Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof (in Den Haag), het Secretariaat, de Trustschapsraad en het meest dwingende en bekendste orgaan van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uitmaken van de Verenigde Naties, waaronder UNICEF (het kinderfonds van de VN), de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Doelen: van 6 tot en met 8 september 2000 werd er in de Algemene Vergadering een speciale bijeenkomst gehouden om te spreken over nieuwe doelen voor de organisatie. Er staan in de daaruit volgende zogenaamde millenniumverklaring zes basisprincipes, die essentieel (het belangrijkste) zijn voor internationale samenwerking: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, tolerantie, respect voor de natuur en gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn acht kernpunten geformuleerd: 1. uitbannen van armoede en hongersnood 2. bereiken van een universele (gelijke) basiseducatie 3. gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen 4. kindersterfte tegengaan 5. tegengaan van moedersterfte 6. uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere levensbedreigende ziekten 7. verzekeren van een duurzame omgeving 8. ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.  Een 'Gespecialiseerde Organisatie' van de Verenigde Naties (momenteel zijn er 20), is een internationale organisatie die is opgericht door middel van een verdrag tussen staten. Zo'n Gespecialiseerde Organisatie van de VN is bijvoorbeeld de UNESCO, een organisatie met als doel het waarborgen van vrede en veiligheid, door de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Vredespaleis: het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties zetelt in het Vredespaleis in Den Haag (Nederland). In 1899 en 1907 werden in Den Haag twee internationale vredesconferenties gehouden: de Haagse Conventie. Daarin werd besloten tot de instelling van een internationaal rechtshof, het -Permanent Hof van Arbitrage-, gevestigd in het te bouwen Vredespaleis. In 1907 werd symbolisch de eerste steen geplaatst tijdens de tweede Vredesconferentie van Den Haag. De bouw begon enige tijd later en het paleis werd op 28 augustus 1913 officieel geopend door Koningin Wilhelmina. Het paleis staat vol met geschenken van de deelnemers aan de Haagse Conventie: een jaspisvaas van 3200 kilo uit Rusland, gietijzeren en koperen deuren uit België, marmer uit Italië, een fontein uit Denemarken, wandtapijten uit Japan, de klok van de klokkentoren uit Zwitserland (de klok wordt draadloos vanuit Zwitserland op tijd gehouden) en hout uit Indonesië en de Verenigde Staten. In het paleis staan ook beelden, bustes (borstbeelden) en portretten van diverse voorvechters van de vrede uit alle tijden. Op het plein, gelegen voor het paleis, wordt regelmatig geprotesteerd tegen internationale misstanden op het gebied van de politiek en recht. In 1999 werd een eeuwige vredesvlam naast de ingang opgericht. NAVO: de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO; in het Engels NATO (The North Atlantic Treaty Organisation), is een na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie. Deze dient ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag, dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel. Het Noord-Atlantisch Verdrag is een militair verdrag, dat wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen regelt. Aanvankelijk vooral als tegenkracht tegen de landen in het Oostblok (voormalige communistische Midden- en Oost-Europese landen). De kern van het verdrag staat in artikel 5, dat stelt, dat in geval van een aanval op één van de staten, deze door de anderen zal worden opgevat als een aanval op allemaal en dat alle landen zullen meehelpen (samenwerken) om de aanvaller af te weren. De secretaris-generaal is de hoogste burgerfunctie van de organisatie, traditioneel vervuld door een Europeaan. Sinds augustus 2009 is dit de Deen Anders Fogh Rasmussen. Nieuwe taken zoals bestrijding van terrorisme, de zorgen rond proliferatie (de verbreiding van kernwapens) en anarchie (loslaten van gezag) zijn op de agenda gekomen. In de top van Praag in 2002 en de top van Istanbul in 2004 zijn hierover afspraken gemaakt. ISAF: Het International Security Assistance Force ofwel ISAF was een stationering van militaire NAVO-eenheden in Afghanistan. De stationering startte in 2001 en werd beëindigd in december 2014, waarbij sommige militairen achterbleven met een adviserende rol in de opvolger van ISAF, de Resolute Support Mission. Aan de NAVO-operatie ISAF doen 37 landen mee. Het hoofdkwartier van ISAF is in de hoofdstad Kaboel en wordt geleid door het Verenigd Koninkrijk. In november 2002 zet Nederland 250 soldaten in, in een door Duitsland geleid bataljon. Van februari tot augustus 2003 wordt het hoofdcommando van ISAF geleid door Duitsland samen met Nederland. In februari 2006 besluit Nederland zijn troepenbijdrage uit te breiden met 1400 extra soldaten. De Nederlandse deelname richt zich nu hoofdzakelijk op de ISAF-operatie in het zuiden van Afghanistan. Naast een forse bijdrage aan het hoofdkwartier van Regional Command South in Kandahar, heeft Nederland de verantwoordelijkheid (samen met Australië) voor de provincie Uruzgan. Deze inzet duurt tot augustus 2010. Hierna besluit Nederland om zich in te zetten met een Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz. Het betreft een operatie van de regering van Nederland om in de Afghaanse provincie Kunduz personeel van de Afghaanse civiele politie te ondersteunen in zijn opleiding. Daarnaast is voorzien in justitiële en vredestaken op verschillende plaatsen in het land. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs (Frankrijk). Het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft (Nederland) is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO.
Bron: United Nations (1962) The United Nations flag code and regulations, as amended November 11, 1952, New York OCLC: 7548838 Auteur: Elembis. Bron: Traced from Peace dove.gif and modified. Derivative works of this file: Freies Internet.png Bron: http://countries.wikia.com/  The official emblem of NATO at www.nato.int.  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Treaty_Organization Foto: Iamthestig Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Vrede en Veiligheid
“Overleg is beter dan oorlog.” Daarom richtte men na de Tweede Wereldoorlog de VN (Verenigde Naties) op en de NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie) in het Engels : NATO. Volkenbond: met name de Amerikaanse president Woodrow Wilson, gaf aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de aanzet tot de oprichting van de Volkenbond in 1919. Behalve de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog werden ook de toen neutrale landen tot de organisatie toegelaten. Volledig onafhankelijk van de Volkenbond werd ook een Permanent Hof van Internationale Justitie opgericht. Alle lidstaten verplichten zichzelf ertoe om conflicten via dit Hof te beslechten. Aanvankelijk boekte de organisatie enige successen. Telkenmale bleek de Volkenbond echter te zwak om de vrede te bewaren. Ingestelde sancties (straffen), zoals een verbod van olieleveranties, bereikten niet de gewenste gehoorzaamheid. De geloofwaardigheid van de Volkenbond werd door het uittreden van drie belangrijke landen gevoelig aangetast. Het leidde ertoe, dat steeds meer landen de bond zagen als een verkapt machtsmiddel van Groot-Brittannië en Frankrijk, die uiteindelijk inderdaad als enige zouden overblijven. De Sovjet-Unie werd in 1939, naar aanleiding van hun oorlog tegen Finland, uit de Volkenbond gestoten. Tegen deze tijd was de Tweede Wereldoorlog al begonnen en werd de bond nauwelijks nog serieus genomen. Met de komst van Hitler en Mussolini (uittreden van Duitsland en Italië) werd de onmacht maar al te duidelijk. Verenigde Naties (VN): de Verenigde Naties (VN), is een internationale organisatie (opvolger van de Volkenbond), opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog, die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, wereldwijde veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie, en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De organisatie is door 51 landen opgericht en telde eind 2007 al 192 lidstaten. Vrijwel elk internationaal erkend onafhankelijk land, is lid van de VN. Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de VN, tijdens vaste ontmoetingen, over belangrijke wereldzaken en gebeurtenissen. De VN telt zes bestuursorganen: de Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof (in Den Haag), het Secretariaat, de Trustschapsraad en het meest dwingende en bekendste orgaan van de Verenigde Naties, de  Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uitmaken van de Verenigde Naties, waaronder UNICEF (het kinderfonds van de VN), de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Doelen: van 6 tot en met 8 september 2000 werd er in de Algemene Vergadering een speciale bijeenkomst gehouden om te spreken over nieuwe doelen voor de organisatie. Er staan in de daaruit volgende zogenaamde millenniumverklaring zes basisprincipes, die essentieel (het belangrijkste) zijn voor internationale samenwerking: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, tolerantie, respect voor de natuur en gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn acht kernpunten geformuleerd: 1. uitbannen van armoede en hongersnood 2. bereiken van een universele (gelijke) basiseducatie 3. gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen 4. kindersterfte tegengaan 5. tegengaan van moedersterfte 6. uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere levensbedreigende ziekten 7. verzekeren van een duurzame omgeving 8. ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. Een 'Gespecialiseerde Organisatie' van de Verenigde Naties (momenteel zijn er 20), is een internationale organisatie die is opgericht door middel van een verdrag tussen staten. Zo'n Gespecialiseerde Organisatie van de VN is bijvoorbeeld de UNESCO, een organisatie met als doel het waarborgen van vrede en veiligheid, door de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Vredespaleis: het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties zetelt in het Vredespaleis in Den Haag (Nederland). In 1899 en 1907 werden in Den Haag twee internationale vredesconferenties gehouden: de Haagse Conventie. Daarin werd besloten tot de instelling van een internationaal rechtshof, het -Permanent Hof van Arbitrage-, gevestigd in het te bouwen Vredespaleis. In 1907 werd symbolisch de eerste steen geplaatst tijdens de tweede Vredesconferentie van Den Haag. De bouw begon enige tijd later en het paleis werd op 28 augustus 1913 officieel geopend door Koningin Wilhelmina. Het paleis staat vol met geschenken van de deelnemers aan de Haagse Conventie: een jaspisvaas van 3200 kilo uit Rusland, gietijzeren en koperen deuren uit België, marmer uit Italië, een fontein uit Denemarken, wandtapijten uit Japan, de klok van de klokkentoren uit Zwitserland (de klok wordt draadloos vanuit Zwitserland op tijd gehouden) en hout uit Indonesië en de Verenigde Staten. In het paleis staan ook beelden, bustes (borstbeelden) en portretten van diverse voorvechters van de vrede uit alle tijden. Op het plein, gelegen voor het paleis, wordt regelmatig geprotesteerd tegen internationale misstanden op het gebied van de politiek en recht. In 1999 werd een eeuwige vredesvlam naast de ingang opgericht. NAVO: de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO; in het Engels NATO (The North Atlantic Treaty Organisation), is een na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie. Deze dient ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag, dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel. Het Noord-Atlantisch Verdrag is een militair verdrag, dat wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen regelt. Aanvankelijk vooral als tegenkracht tegen de landen in het Oostblok (voormalige communistische Midden- en Oost- Europese landen). De kern van het verdrag staat in artikel 5, dat stelt, dat in geval van een aanval op één van de staten, deze door de anderen zal worden opgevat als een aanval op allemaal en dat alle landen zullen meehelpen (samenwerken) om de aanvaller af te weren. De secretaris- generaal is de hoogste burgerfunctie van de organisatie, traditioneel vervuld door een Europeaan. Sinds augustus 2009 is dit de Deen Anders Fogh Rasmussen. Nieuwe taken zoals bestrijding van terrorisme, de zorgen rond proliferatie (de verbreiding van kernwapens) en anarchie (loslaten van gezag) zijn op de agenda gekomen. In de top van Praag in 2002 en de top van Istanbul in 2004 zijn hierover afspraken gemaakt. ISAF: Het International Security Assistance Force ofwel ISAF was een stationering van militaire NAVO- eenheden in Afghanistan. De stationering startte in 2001 en werd beëindigd in december 2014, waarbij sommige militairen achterbleven met een adviserende rol in de opvolger van ISAF, de Resolute Support Mission. Aan de NAVO-operatie ISAF doen 37 landen mee. Het hoofdkwartier van ISAF is in de hoofdstad Kaboel en wordt geleid door het Verenigd Koninkrijk. In november 2002 zet Nederland 250 soldaten in, in een door Duitsland geleid bataljon. Van februari tot augustus 2003 wordt het hoofdcommando van ISAF geleid door Duitsland samen met Nederland. In februari 2006 besluit Nederland zijn troepenbijdrage uit te breiden met 1400 extra soldaten. De Nederlandse deelname richt zich nu hoofdzakelijk op de ISAF-operatie in het zuiden van Afghanistan. Naast een forse bijdrage aan het hoofdkwartier van Regional Command South in Kandahar, heeft Nederland de verantwoordelijkheid (samen met Australië) voor de provincie Uruzgan. Deze inzet duurt tot augustus 2010. Hierna besluit Nederland om zich in te zetten met een Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz. Het betreft een operatie van de regering van Nederland om in de Afghaanse provincie Kunduz personeel van de Afghaanse civiele politie te ondersteunen in zijn opleiding. Daarnaast is voorzien in justitiële en vredestaken op verschillende plaatsen in het land. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs (Frankrijk). Het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft (Nederland) is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO.
Bron: United Nations (1962) The United Nations flag code and regulations, as amended November 11, 1952, New York OCLC: 7548838 Auteur: Elembis. Bron: Traced from Peace dove.gif and modified. Derivative works of this file: Freies Internet.png Foto: Iamthestig Bron: http://countries.wikia.com/  The official emblem of NATO at www.nato.int.  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Treaty_Organization