© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Uitvindingen en Ontdekkingen - Inleiding

Een uitvinding is een vernuftig gevonden oplossing voor een probleem, meestal in de vorm van een product. Een ontdekking is iets dat al bestond, maar wat nog niet eerder door iemand anders gevonden (ontdekt) was. Vaak ligt er een gedachtesprong (idee) aan de basis van de uitvinding. Een uitvinding stelt de mens in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De persoon die de uitvinding doet, wordt een uitvinder genoemd. Enkele voorbeelden van uitvindingen zijn: het wiel, dat het mogelijk maakt o.a. zware voorwerpen te verplaatsen; de lamp, die het mogelijk maakt zelf licht te maken zonder vuur; het kompas, dat mensen helpt het noorden te vinden en te navigeren; de stoommachine, die de basis is van vele andere machines. Een ontdekking is iets dat al bestond, maar wat nog niet eerder door iemand anders gevonden (ontdekt) was. Voorbeeld: net als vuur is elektriciteit geen menselijke uitvinding, de mens heeft stroom alleen leren opwekken, gebruiken en beheersen. Elektriciteit komt ook in de natuur voor, onder meer als bliksem. Sommige vissen, zoals de sidderaal, zijn ook in staat stroom op te wekken. Het vinden van een 'nieuwe' planeet is een ontdekking en geen uitvinding, omdat de planeet nog niet eerder was ontdekt, maar wel al bestond. Hij moest alleen nog gevonden (ontdekt) worden. Een ander land, zee, volk of dier vinden zijn ontdekkingen, want zij bestonden al en moesten alleen nog worden gevonden (ontdekt). Een uitvinder bedenkt een technisch beginsel of een technisch apparaat, dat nog niet eerder iemand bedacht heeft. De meeste uitvinders zijn wetenschappers, technici of ingenieurs. Om uitvinders te beschermen is er octrooirecht ontwikkeld. Door toekenning van een octrooi op een uitvinding krijgt de uitvinder voor een bepaalde periode het alleenrecht op het toepassen van de uitvinding. Daarmee wordt de uitvinding ook beschermd tegen namaak door anderen. Voor gebruik van het octrooi door andere partijen moeten in dat geval octrooirechten worden betaald. Tegenwoordig worden de meeste uitvindingen gedaan door bedrijven die in teamverband een uitvinding doen. Ongeveer één-vijfde van de uitvindingen die zijn vastgelegd in een octrooi wordt door particulieren gedaan. Een ontdekker is iemand die iets ontdekt wat al wel bestond, maar nog niet gevonden of bekend was. Een ontdekker moet onderscheiden worden van een uitvinder; een uitvinder vindt iets uit dat nog niet eerder bestond, die maakt dus iets nieuws. Het intellectuele eigendomsrecht (IE) is de losse verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen voor producten van intellectuele arbeid. Bij intellectueel eigendomsrecht kent een overheid bepaalde rechten toe aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen. De tegenwoordig onder de noemer 'intellectueel eigendom' verzamelde takken van het recht zijn ontwikkeld tijdens de afgelopen 450 jaar, toen het besef opkwam dat mensen steeds vaker geld verdienden met intellectuele arbeid in plaats van met het verhandelen of maken van stoffelijke zaken. Het kwam in die tijd helaas vaak voor dat uitvindingen verloren gingen met de dood van de uitvinder of ontdekker, omdat deze nooit aan iemand verteld had hoe de uitvinding werkte uit angst dat iemand anders met zijn idee aan de haal zou gaan. Een octrooi, in het Engels 'patent' genaamd, is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het anderszins exploiteren van een uitvinding of leven. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie (alleenrecht) op een bepaald stuk techniek. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen (bijvoorbeeld te vervaardigen, in te voeren, te gebruiken, in voorraad te hebben, etc.). Een octrooihouder heeft niet automatisch op basis van het verleende octrooi het recht om de uitvinding toe te passen. In veel gevallen zijn daarvoor nadere vergunningen nodig, bijvoorbeeld op grond van de warenwet of op grond van de milieuwetgeving. Het is ook mogelijk dat octrooirechten van anderen toepassing van de uitvinding in de weg staan. Octrooien zijn uitgevonden als oplossing voor een maatschappelijk dilemma. Aan de ene kant zijn de wetenschap en technologie ermee gediend, dat iedereen weet hoe bestaande technologie werkt. Dan kan iedereen erop voortbouwen en de techniek schrijdt verder voort. Aan de andere kant zal een uitvinder zijn uitvinding geheim willen houden, om een voorsprong ten opzichte van zijn concurrenten te behouden, en aldus zijn investering in de uitvinding te gelde te kunnen maken. Als compromis is er het octrooi uitgevonden. Een uitvinder krijgt daarmee voor een beperkte tijd (in de meeste landen maximaal twintig jaar, te rekenen van de indieningdatum van de octrooiaanvrage) het exclusieve recht op het uitbaten (te gelde maken) van zijn uitvinding. Voor het geldig blijven van het octrooi dient in de meeste landen jaarlijks een bedrag te worden betaald. Wordt dit niet (meer) gedaan of zijn de twintig jaar voorbij, dan kan iedereen de uitvinding toepassen of uitbaten. Een octrooi geldt, zoals gezegd, voor een land. Om in meerdere landen octrooi te verkrijgen, moet een uitvinder in principe apart in ieder land in de taal van dat land octrooi aanvragen. In Europa echter is een groep landen tot de oprichting van het Europees Octrooibureau gekomen, dat een centrale verleningsinstantie is voor de staten die er lid van zijn.
Bron: U.S. National Archives and Records Administration Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Uitvindingen en Ontdekkingen - Inleiding
Een uitvinding is een vernuftig gevonden oplossing voor een probleem, meestal in de vorm van een product. Een ontdekking is iets dat al bestond, maar wat nog niet eerder door iemand anders gevonden (ontdekt) was. Vaak ligt er een gedachtesprong (idee) aan de basis van de uitvinding. Een uitvinding stelt de mens in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De persoon die de uitvinding doet, wordt een uitvinder genoemd. Enkele voorbeelden van uitvindingen zijn: het wiel, dat het mogelijk maakt o.a. zware voorwerpen te verplaatsen; de lamp, die het mogelijk maakt zelf licht te maken zonder vuur; het kompas, dat mensen helpt het noorden te vinden en te navigeren; de stoommachine, die de basis is van vele andere machines. Een ontdekking is iets dat al bestond, maar wat nog niet eerder door iemand anders gevonden (ontdekt) was. Voorbeeld: net als vuur is elektriciteit geen menselijke uitvinding, de mens heeft stroom alleen leren opwekken, gebruiken en beheersen. Elektriciteit komt ook in de natuur voor, onder meer als bliksem. Sommige vissen, zoals de sidderaal, zijn ook in staat stroom op te wekken. Het vinden van een 'nieuwe' planeet is een ontdekking en geen uitvinding, omdat de planeet nog niet eerder was ontdekt, maar wel al bestond. Hij moest alleen nog gevonden (ontdekt) worden. Een ander land, zee, volk of dier vinden zijn ontdekkingen, want zij bestonden al en moesten alleen nog worden gevonden (ontdekt). Een uitvinder bedenkt een technisch beginsel of een technisch apparaat, dat nog niet eerder iemand bedacht heeft. De meeste uitvinders zijn wetenschappers, technici of ingenieurs. Om uitvinders te beschermen is er octrooirecht ontwikkeld. Door toekenning van een octrooi op een uitvinding krijgt de uitvinder voor een bepaalde periode het alleenrecht op het toepassen van de uitvinding. Daarmee wordt de uitvinding ook beschermd tegen namaak door anderen. Voor gebruik van het octrooi door andere partijen moeten in dat geval octrooirechten worden betaald. Tegenwoordig worden de meeste uitvindingen gedaan door bedrijven die in teamverband een uitvinding doen. Ongeveer één-vijfde van de uitvindingen die zijn vastgelegd in een octrooi wordt door particulieren gedaan. Een ontdekker is iemand die iets ontdekt wat al wel bestond, maar nog niet gevonden of bekend was. Een ontdekker moet onderscheiden worden van een uitvinder; een uitvinder vindt iets uit dat nog niet eerder bestond, die maakt dus iets nieuws. Het intellectuele eigendomsrecht (IE) is de losse verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen voor producten van intellectuele arbeid. Bij intellectueel eigendomsrecht kent een overheid bepaalde rechten toe aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen. De tegenwoordig onder de noemer 'intellectueel eigendom' verzamelde takken van het recht zijn ontwikkeld tijdens de afgelopen 450 jaar, toen het besef opkwam dat mensen steeds vaker geld verdienden met intellectuele arbeid in plaats van met het verhandelen of maken van stoffelijke zaken. Het kwam in die tijd helaas vaak voor dat uitvindingen verloren gingen met de dood van de uitvinder of ontdekker, omdat deze nooit aan iemand verteld had hoe de uitvinding werkte uit angst dat iemand anders met zijn idee aan de haal zou gaan. Een octrooi, in het Engels 'patent' genaamd, is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het anderszins exploiteren van een uitvinding of leven. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie (alleenrecht) op een bepaald stuk techniek. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen (bijvoorbeeld te vervaardigen, in te voeren, te gebruiken, in voorraad te hebben, etc.). Een octrooihouder heeft niet automatisch op basis van het verleende octrooi het recht om de uitvinding toe te passen. In veel gevallen zijn daarvoor nadere vergunningen nodig, bijvoorbeeld op grond van de warenwet of op grond van de milieuwetgeving. Het is ook mogelijk dat octrooirechten van anderen toepassing van de uitvinding in de weg staan. Octrooien zijn uitgevonden als oplossing voor een maatschappelijk dilemma. Aan de ene kant zijn de wetenschap en technologie ermee gediend, dat iedereen weet hoe bestaande technologie werkt. Dan kan iedereen erop voortbouwen en de techniek schrijdt verder voort. Aan de andere kant zal een uitvinder zijn uitvinding geheim willen houden, om een voorsprong ten opzichte van zijn concurrenten te behouden, en aldus zijn investering in de uitvinding te gelde te kunnen maken. Als compromis is er het octrooi uitgevonden. Een uitvinder krijgt daarmee voor een beperkte tijd (in de meeste landen maximaal twintig jaar, te rekenen van de indieningdatum van de octrooiaanvrage) het exclusieve recht op het uitbaten (te gelde maken) van zijn uitvinding. Voor het geldig blijven van het octrooi dient in de meeste landen jaarlijks een bedrag te worden betaald. Wordt dit niet (meer) gedaan of zijn de twintig jaar voorbij, dan kan iedereen de uitvinding toepassen of uitbaten. Een octrooi geldt, zoals gezegd, voor een land. Om in meerdere landen octrooi te verkrijgen, moet een uitvinder in principe apart in ieder land in de taal van dat land octrooi aanvragen. In Europa echter is een groep landen tot de oprichting van het Europees Octrooibureau gekomen, dat een centrale verleningsinstantie is voor de staten die er lid van zijn.
Bron: U.S. National Archives and Records Administration