© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Religie - Geloof

Religie is de manier waarop het geloof in God wordt aangehangen en het beleven daarvan. "Iedere definitie van religie is waarschijnlijk alleen bevredigend voor de auteur ervan." John Milton Yinger, 1967. Het woord 'Religie' komt uit het Latijn. De termen Religie en Geloof hebben dezelfde betekenis: het geloof in een hogere macht. Mensen vragen zich af waar ze vandaan komen, waarom ze hier zijn en waar ze naar toe gaan. Omdat die hogere macht ongrijpbaar is, geven mensen daar hun eigen invulling aan. Die invulling is tot stand gekomen door de historie waarbij mensen altijd gelijkgestemden (zij die er ook zo over denken) hebben gezocht (en nog steeds zoeken) om hun houvast te verstevigen; zo ontstonden de verschillende Godsdiensten. Ook is het zo dat ouders hun kinderen hun geloof opleggen, soms zelfs met fysieke afdwinging door jongensbesnijdenis (genitale verminking in strijd met de kinderrechten: recht op een ongeschonden lichaam; lichamelijke integriteit). Nadeel daarvan is ook, dat mensen dan weer geneigd zijn om hun geloof als het enige juiste te zien en dat dan aan "anderen" willen opleggen, die dat niet willen. Daarover wordt dan ruzie en erger gemaakt, waardoor ze daarmee precies het tegenovergestelde bereiken van wat ze eigenlijk zouden willen: vreedzaam leven met elkaar. Jodendom, is de religie van het Joodse volk en een van de vroegst ontstane monotheïstische (Grieks voor het geloof in het bestaan van één God) godsdiensten. Mozes was de voornaamste profeet. De Thora, de vijf boeken van Mozes, is de primaire (beginsel) tekst van het Jodendom. God koos het Joodse volk om een uniek verbond met God te hebben; de beschrijving van deze overeenkomst is de Thora zelf. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn de Joden niet Gods verkozen volk op zich. Joden geloven dat zij voor een specifieke opdracht zijn gekozen; om een licht te zijn voor de naties en een overeenkomst met God na te komen, zoals die wordt beschreven in de Thora. Er zal een Joodse messias komen. In het Jodendom is de messias een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid voor Joden en andere volkeren gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. Verschillende keren in de geschiedenis zijn er onder de Joden mannen opgetreden die aanspraak op de titel van messias maakten, maar in geen van deze gevallen werd zo'n claim (aanspraak) langdurig gesteund binnen het Jodendom. Christendom, is gebaseerd op het leven van Jezus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament (is het tweede gedeelte van de Bijbel). Centraal staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. Christenen belijden het geloof in één God. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en de messias die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament. Jezus is de Christus (messias). De term 'Messias' wordt in het Christendom daarom vaak gebruikt om Jezus mee aan te duiden. De Messias heeft hier een menselijke en een goddelijke kant. Hij wordt hier aangeduid als de Zoon van God en is zelf God, zij het op een andere wijze dan de Vader en de Heilige Geest met wie hij samen een drie-eenheid vormt. De Messias speelt een belangrijke rol in de Christelijke eindtijdverwachting. Het gaat zelfs om de hoofdrol, want bij Zijn terugkomst zal Jezus, de Messias, afrekenen met alles wat vijandig staat tegenover God en hemzelf en het kwade bedrijft, om daarna vanuit Jeruzalem de regering van de aarde ter hand te nemen. Rooms Katholiek: volgens de leer van de Kerk, is de Rooms-katholieke Kerk de oorsprong van alle kerken binnen het christendom, omdat de paus, de leider van de Katholieke Kerk, de opvolger is van de apostel Petrus. Het is de grootste christelijke Kerk ter wereld. Het begrip 'rooms-katholiek' is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie (hervorming), om in de diverse opsplitsingen van het christendom een duidelijke naam te hebben. Petrus wordt genoemd in het Nieuwe Testament en is één van de twaalf apostelen van Jezus. Hij geldt voor katholieken als de eerste paus. Ten tijde van de Romeinse keizer Nero onderging hij de marteldood. Jezus zegt: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.' De paus is volgens de Katholieke Kerk de rechtmatige opvolger van Petrus, en daarmee als leider van de gehele “Christelijke Kerk” wereldwijd. Dat wordt echter niet erkent door de kerken die ontstaan zijn uit de reformatie* .  Hervormers: De reformatie (hervorming) is een godsdienstige beweging in de 16e eeuw. Aanleiding was dat de priesters o.a. dronken en gokten op kerkelijke feestdagen. Erasmus van Rotterdam was daar bijzonder verontwaardigd over en schreef het boek: "Lof der zotheid" (1511). Maarten Luther verzette zich (1517) tegen het idee dat de mens zelf zijn redding moet bewerkstelligen door zijn zonden af te kopen met "aflaten" aan/van de kerk, waarmee deze een zeer royale bron van inkomsten had ontwikkeld. Het calvinisme van Johannes Calvijn zorgde voor 'de tweede reformatorische golf' (1532), nadat aanhangers van Luther de vervolgingen door de Rooms-katholieke Kerk hadden ondervonden. Oorspronkelijk was de reformatie bedoeld om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Door de afwijzing van de katholieke leiders werd zij een geheel nieuwe beweging: de Kerk der Reformatie, of de Gereformeerde Kerk. In 1526 besloten de katholieke leiders dat de Reformatie rechtszekerheid verkreeg en erkenden een vrije geloofskeuze. Toen dit besluit in 1529 werd teruggedraaid, protesteerden de lutherse deelnemers. Daarmee ontstond het protestantisme. Islam: het Jodendom, het Christendom en de Islam vinden hun wortels in de schepping verwoord in het Oude Testament. Islam: het voornaamste heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan zij geloven dat God de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Mohammed leefde van ca. 571 tot 632; vanaf 610 kreeg hij zijn openbaringen. De inhoud van de Koran werd in 23 jaar geopenbaard. De Koran is een oproep tot onderwerping of overgave, 'islam', aan de ene ware God. De Koran benadrukt dat de God van de islam dezelfde is als de God van joden en christenen. Allah, zoals God binnen de islam wordt genoemd, zowel door niet-moslims als moslims, is dan ook geen eigennaam, maar de Arabische aanduiding voor God. Hindoeïsme: vanaf de 19e eeuw is Hindoeïsme de verzamelnaam die wordt gegeven aan alle godsdiensten van Indiase oorsprong die verhalen over de historische sanskriet geloofsgeschriften. Hindoes hebben respect voor alles wat leeft. Veel hindoes zijn vegetariër, omdat ze geen dieren willen doden om te eten, maar ook omdat ze hun geest "zuiver" willen houden. Boeddhisme: de jonge Indiase prins Gautama Siddhartha vertrok uit het paleis om het antwoord vinden op de vraag waarom mensen zo moesten lijden. Door het inzicht in de antwoorden was hij een verlicht persoon geworden, Boeddha. Hij bereikte een staat van vreugde en vrede, dit wordt Nirwana genoemd. De ontstaansgeschiedenis van het Boeddhisme dateert uit de vijfde eeuw voor Christus. De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is "Boeddhasasana", wat 'de leer van de Boeddha' betekent. De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. "Boeddhisme" is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha. Een Wereldgodsdienst, is een godsdienst die over een groot gedeelte van de aarde is verspreid. De genoemde vijf wereldgodsdiensten in volgorde van grootte: Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom.
Auteur: Vincedevries Bron: LilTeK21 at English Wikipedia. Tekening: Pass a Method. Foto: Hiart. Bron: V&A Museum. Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Religie - Geloof
Religie is de manier waarop het geloof in God wordt aangehangen en het beleven daarvan. "Iedere definitie van religie is waarschijnlijk alleen bevredigend voor de auteur ervan." John Milton Yinger, 1967. Het woord 'Religie' komt uit het Latijn. De termen Religie en Geloof hebben dezelfde betekenis: het geloof in een hogere macht. Mensen vragen zich af waar ze vandaan komen, waarom ze hier zijn en waar ze naar toe gaan. Omdat die hogere macht ongrijpbaar is, geven mensen daar hun eigen invulling aan. Die invulling is tot stand gekomen door de historie waarbij mensen altijd gelijkgestemden (zij die er ook zo over denken) hebben gezocht (en nog steeds zoeken) om hun houvast te verstevigen; zo ontstonden de verschillende Godsdiensten. Ook is het zo dat ouders hun kinderen hun geloof opleggen, soms zelfs met fysieke afdwinging door jongensbesnijdenis (genitale verminking in strijd met de kinderrechten: recht op een ongeschonden lichaam; lichamelijke integriteit). Nadeel daarvan is ook, dat mensen dan weer geneigd zijn om hun geloof als het enige juiste te zien en dat dan aan "anderen" willen opleggen, die dat niet willen. Daarover wordt dan ruzie en erger gemaakt, waardoor ze daarmee precies het tegenovergestelde bereiken van wat ze eigenlijk zouden willen: vreedzaam leven met elkaar. Jodendom, is de religie van het Joodse volk en een van de vroegst ontstane monotheïstische (Grieks voor het geloof in het bestaan van één God) godsdiensten. Mozes was de voornaamste profeet. De Thora, de vijf boeken van Mozes, is de primaire (beginsel) tekst van het Jodendom. God koos het Joodse volk om een uniek verbond met God te hebben; de beschrijving van deze overeenkomst is de Thora zelf. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn de Joden niet Gods verkozen volk op zich. Joden geloven dat zij voor een specifieke opdracht zijn gekozen; om een licht te zijn voor de naties en een overeenkomst met God na te komen, zoals die wordt beschreven in de Thora. Er zal een Joodse messias komen. In het Jodendom is de messias een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid voor Joden en andere volkeren gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. Verschillende keren in de geschiedenis zijn er onder de Joden mannen opgetreden die aanspraak op de titel van messias maakten, maar in geen van deze gevallen werd zo'n claim (aanspraak) langdurig gesteund binnen het Jodendom. Christendom, is gebaseerd op het leven van Jezus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament (is het tweede gedeelte van de Bijbel). Centraal staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. Christenen belijden het geloof in één God. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en de messias die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament. Jezus is de Christus (messias). De term 'Messias' wordt in het Christendom daarom vaak gebruikt om Jezus mee aan te duiden. De Messias heeft hier een menselijke en een goddelijke kant. Hij wordt hier aangeduid als de Zoon van God en is zelf God, zij het op een andere wijze dan de Vader en de Heilige Geest met wie hij samen een drie-eenheid vormt. De Messias speelt een belangrijke rol in de Christelijke eindtijdverwachting. Het gaat zelfs om de hoofdrol, want bij Zijn terugkomst zal Jezus, de Messias, afrekenen met alles wat vijandig staat tegenover God en hemzelf en het kwade bedrijft, om daarna vanuit Jeruzalem de regering van de aarde ter hand te nemen. Rooms Katholiek: volgens de leer van de Kerk, is de Rooms-katholieke Kerk de oorsprong van alle kerken binnen het christendom, omdat de paus, de leider van de Katholieke Kerk, de opvolger is van de apostel Petrus. Het is de grootste christelijke Kerk ter wereld. Het begrip 'rooms- katholiek' is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie (hervorming), om in de diverse opsplitsingen van het christendom een duidelijke naam te hebben. Petrus wordt genoemd in het Nieuwe Testament en is één van de twaalf apostelen van Jezus. Hij geldt voor katholieken als de eerste paus. Ten tijde van de Romeinse keizer Nero onderging hij de marteldood. Jezus zegt: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.' De paus is volgens de Katholieke Kerk de rechtmatige opvolger van Petrus, en daarmee als leider van de gehele “Christelijke Kerk” wereldwijd. Dat wordt echter niet erkent door de kerken die ontstaan zijn uit de reformatie.  Hervormers: De reformatie (hervorming) is een godsdienstige beweging in de 16e eeuw. Aanleiding was dat de priesters o.a. dronken en gokten op kerkelijke feestdagen. Erasmus van Rotterdam was daar bijzonder verontwaardigd over en schreef het boek: "Lof der zotheid" (1511). Maarten Luther verzette zich (1517) tegen het idee dat de mens zelf zijn redding moet bewerkstelligen door zijn zonden af te kopen met "aflaten" aan/van de kerk, waarmee deze een zeer royale bron van inkomsten had ontwikkeld. Het calvinisme van Johannes Calvijn zorgde voor 'de tweede reformatorische golf' (1532), nadat aanhangers van Luther de vervolgingen door de Rooms-katholieke Kerk hadden ondervonden. Oorspronkelijk was de reformatie bedoeld om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Door de afwijzing van de katholieke leiders werd zij een geheel nieuwe beweging: de Kerk der Reformatie, of de Gereformeerde Kerk. In 1526 besloten de katholieke leiders dat de Reformatie rechtszekerheid verkreeg en erkenden een vrije geloofskeuze. Toen dit besluit in 1529 werd teruggedraaid, protesteerden de lutherse deelnemers. Daarmee ontstond het protestantisme. Islam: het Jodendom, het Christendom en de Islam vinden hun wortels in de schepping verwoord in het Oude Testament. Islam: het voornaamste heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan zij geloven dat God de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Mohammed leefde van ca. 571 tot 632; vanaf 610 kreeg hij zijn openbaringen. De inhoud van de Koran werd in 23 jaar geopenbaard. De Koran is een oproep tot onderwerping of overgave, 'islam', aan de ene ware God. De Koran benadrukt dat de God van de islam dezelfde is als de God van joden en christenen. Allah, zoals God binnen de islam wordt genoemd, zowel door niet-moslims als moslims, is dan ook geen eigennaam, maar de Arabische aanduiding voor God. Hindoeïsme: vanaf de 19e eeuw is Hindoeïsme de verzamelnaam die wordt gegeven aan alle godsdiensten van Indiase oorsprong die verhalen over de historische sanskriet geloofsgeschriften. Hindoes hebben respect voor alles wat leeft. Veel hindoes zijn vegetariër, omdat ze geen dieren willen doden om te eten, maar ook omdat ze hun geest "zuiver" willen houden. Boeddhisme: de jonge Indiase prins Gautama Siddhartha vertrok uit het paleis om het antwoord vinden op de vraag waarom mensen zo moesten lijden. Door het inzicht in de antwoorden was hij een verlicht persoon geworden, Boeddha. Hij bereikte een staat van vreugde en vrede, dit wordt Nirwana genoemd. De ontstaansgeschiedenis van het Boeddhisme dateert uit de vijfde eeuw voor Christus. De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is "Boeddhasasana", wat 'de leer van de Boeddha' betekent. De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. "Boeddhisme" is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha. Een Wereldgodsdienst, is een godsdienst die over een groot gedeelte van de aarde is verspreid. De genoemde vijf wereldgodsdiensten in volgorde van grootte: Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom.
Auteur: Vincedevries Bron: LilTeK21 at English Wikipedia. Tekening: Pass a Method. Bron: V&A Museum. Foto: Hiart. Tekening: Pass a Method.