App Nederland Extra Geschiedenis NL - Deltawerken

Kinderrechten

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK); Engels: Convention on the Rights of the Child, CRC) is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september 1990, na ratificatie (ondertekening door de regering) door 20 lidstaten. Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag of het Verdrag voor de Rechten van het Kind genoemd.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie. Hoewel de Verenigde Staten een actieve rol speelden in de totstandkoming van het verdrag en het in 1995 tekenden, hebben zij het als enige VN-lid niet geratificeerd. De presidenten Bill Clinton, George W. Bush hebben het verdrag nooit voorgelegd aan de senaat. Hoewel president Barack Obama gezegd heeft dat hij het "beschamend" vindt dat de Verenigde Staten het verdrag niet hebben geratificeerd heeft ook hij het nog niet voorgelegd aan de senaat.

In de preambule (inleiding) worden de basisprincipes uiteengezet. Verder wordt de noodzaak bevestigd van juridische en andere bescherming van kinderen zowel vóór als na hun geboorte en van respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind opgroeit. Voor de bescherming van de rechten van het kind, met name van kinderen in ontwikkelingslanden, speelt samenwerking op internationaal niveau een wezenlijke rol.

Samenvatting tekst kinderrechtenverdrag in pdf.

Verkorte weergave kinderrechtenverdrag:

De beschermde rechten van het kind zijn:

Het verdrag bevat ook twee aanvullende, facultatieve protocols:

Het toezicht op de naleving van het verdrag wordt uitgeoefend door de de Kinderombudsman.

Info Contact Home


Begrip Kind

Het Verdrag inzake de rechten van het kind omschrijft kinderen als iedereen met een leeftijd onder de 18 jaar.

In het alledaagse spraakgebruik spreekt men tot een leeftijd van 12-14 jaar van 'kinderen' en daarna van 'jongere', 'tiener' of 'puber'. In de ontwikkelingspsychologie spreekt men niet meer van pubers en puberteit maar van 'adolescenten' en adolescentie.

Het begrip jeugd omvat de hele periode van de kindertijd tot aan de volwassenheid, en is ook een verzamelnaam voor kinderen/jongeren. Soms wordt het voorvoegsel "jeugd-" onderscheiden van "kinder-", waarbij het eerste betrekking heeft op iets oudere kinderen.


  Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

+

+

+

+

+

+

Kinderen hebben de behoefte om te spelen.

Auteur: Sumita Roy Dutta

Children from village of west Bengal.,India.

Jongens moesten werken in de mijnen in 1911. Foto:Pittston, Pennsylvania.

Bron: Lewis Hine

Twee meisjes protesteren tegen kinderarbeid, door hen kinderslavernij genoemd, in de in 1909 gehouden Labor Day parade in New York.

Bron: Bain News Service photograph, from the United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID ppmsca.06591

Napolitaanse straatjongen uit kleuterschool schip Caracciolo - In lompen

Auteur: Plismo

TOP

+

+

Kinderarbeid in de Verenigde Staten, kranten verkopen begin 20e eeuw

Auteur: Preus museum

Bron: Flickr upload bot on 02:48, 14 July 2012 (UTC) by Lisa.davis

Jongen werkt in de recycling van afval in Saigon, 2006

Bron: http://www.flickr.com/photos/snips/

Verzamelen van fruit in Oklahoma Farm. Kinderarbeid

Bron: This file was provided to Wikimedia Commons by the National Archives and Records Administration as part of a cooperation project. The National Archives and Records Administration provides images depicting American and global history which are public domain or licensed under a free license.